بیش از چهل هزار نفر در مدیتیشن آماده سازی، در لحظه خورشیدگرفتگی شرکت کردند و این امر احتمال دستیابی به جرم بحرانی در مدیتیشن اصلی عصر آکواریوس در روز ۳۰ ژوئن را بسیار افزایش داده است. چند روز قبل از مدیتیشن آماده سازی، تیم تایوانی ما این سفینه ابری پلایدیان را مشاهده کردند که مشغول…

بیشتر بخوانید