هر چه نیروهای نور بیشتر پیشروی می کنند، نیروهای تاریکی بیشتر در حالت وحشت قرار می گیرند، و این موضوع بر اعمال آنان درون قرنطینه زمین تأثیرگذار است. در سطوح غیر فیزیکی، ماه پیش شاهد حملات شدید آرکان/کیمرا به استارسیدهای مستقر روی سطح بودیم، حملاتی چنان قدرتمند که می توانستند در این زمان پراهمیت، به…

بیشتر بخوانید