ایدههای اشتباه رایج در جمع های معنوی یا «عصر جدیدی»   1. همه چیز عشق است، و تاریکی فقط یک توهم است : اشتباه عقل سلیم و مقداری همزاد پنداری با دیگران کفایت میکند تا بدانیم رنجی که وجود دارد و نیز فریب، جنایت، فساد و تباهی یک توهم نیست هیچ معنویت حقیقی نمیتواند انکار…

بیشتر بخوانید