از ۲۰ تا ۲۲ ژانویه یک مقطع مهم سرنوشت ساز در خط زمانی است که تا حد زیادی مسیر آینده رویدادهای سطح سیاره را تعیین می‌کند. در این زمان، بسیار مهم است تا بیشترین میزان ممکن نور لنگر شود.

نیروهای نور از همه افرادی که به این کار هدایت می‌شوند درخواست می‌کنند که مدیتیشن ستون بودیک را از ظهر ۲۰ ژانویه  به وقت منطقه زمانی شرقی EST تا ظهر ۲۲ ژانویه به وقت منطقه زمانی شرقی EST، هر چهار ساعت برای ایالت متحده انجام دهند.

دستور این مدیتیشن در لینک زیر:

https://goddessvictory.com/%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d8%af%db%8c/

علاوه بر این، می‌توانید از ۲۰ تا ۲۲ ژانویه، و همینطور در روزهای قبل و بعد از آن، هر لحظه ای که به این کار هدایت می‌شوید،  تصور کنید که همه انرژی ها در سراسر ایالات متحده توسط شعله بنفش پاکسازی می‌شود.

 

کبرا

 

پیروزی الهه : :

منبع :

http://2012portal.blogspot.com/2021/01/a-short-message-to-surface-population.html