زمان آن رسیده است که برخی اطلاعات در مورد پرتال صعود پیش رو در سال ۲۰۲۵ را منتشر کنیم. از زمان فروپاشی خط زمانی آلفا در اوایل ۲۰۱۸، هیچ گونه اطلاعات بااهمیت تاکتیکی در مورد آزادسازی سیاره اجازه انتشار ندارد. بنابراین این مقاله به زبان نماد، کد و تمثیل سخن خواهد گفت، که می توانند ذهن بالاتر شما را فعال کنند و شما را با “برنامه” همسو سازند، بدون آنکه هیچ گونه جزئیاتی که به لحاظ تاکتیکی حائز اهمیت است و انتشارش برای نیروهای نور مضر است، منتشر گردد.

همه چیز در این جهان تحت حاکمیت چرخه های پرشمار در اندازه ها و شدتها و کیفیات گوناگون است. این چرخه ها در واقع امواج اسکالار انرژی کیهانی هستند که الگوهای تداخلی ایجاد می کنند که برایندشان با مجموع بردارهای اراده آزاد، آفریننده سرنوشت جهان از خلال تعامل پویای میان منبع و ناهنجاری اولیه است.

https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/understanding-cycles/seeing-the-cycles-around-us-which-are-everywhere/

ما در حال نزدیک شدن به نقطه همگرایی چرخه های متعددی هستیم که انتظار می رود رسیدن به این نقطه همگرایی چرخه ها باعث پاکسازی تاریکی از این جهان بشود. این نقطه همگرایی بایستی در سال ۲۰۲۵ باشد.

نخست، یک رویداد پروتون خورشیدی بسیار قدرتمند که مسئول انقراض گونه های پلایستوسن (۱۲۸۸۷ قبل از ۲۰۰۰) بوده است، دقیقا نیمی از دایره البروج (۱۲۸۸۶ سال) پیش از “همسویی کهکشانی” رخ داد. همسویی کهکشانی در مه ۱۹۹۸ روی داد  و لحظه ای بود که خورشید سالستیس (انقلاب) از استوای کهکشانی عبور کرد. لحظه همسویی کهکشانی نقطه عطف پنجره صعود این سیاره بود که از ۱۹۷۵ باز بوده و تا ۲۰۲۵ بازخواهد بود.

http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html

نکته دوم؛ یک دینامیک بسیار قدرتمند حوالی سال ۲۰۲۵ میان سه سیاره خارجی اورانوس، نپتون و پلوتو روی خواهد داد.

حدود هر پانصد سال، آن سه سیاره خارجی یک الگوی هماهنگ تداخل استرولوژیک دارند که یک دوره رنسانس جدید را کلید می زند.

در سال ۱۵۰۴ نپتون در وسط اورانوس و پلوتو نشانگری برای اوج گرفتن رنسانس شد.
https://500yearparty.wordpress.com/2018/01/

اکنون همان آرایش نپتون در وسط اورانوس و پلوتو در سال ۲۰۲۵ نشانگری برای اوج گیری رنسانس جدیدی خواهد بود.
https://500yearparty.wordpress.com/tag/midpoint/

آرایش نپتون در وسط اورانوس و پلوتو از سال ۲۰۲۰ مؤثر خواهد بود و تا سال ۲۰۳۰ اثرش ادامه خواهد داشت.

آرایشی که در ۲۰۲۵ روی خواهد داد، بسیار قوی تر از آرایشی است که در ۱۵۰۴ روی داد، چراکه اورانوس و پلوتو یک سکستایل در نقطه اپکس با نپتون تشکیل خواهند داد، در حالیکه نپتون دقیقا در نقطه برج قوچ قرار گرفته، پلوتو وارد آکواریوس می شود و اورانوس وارد دوقلو می شود.

https://500yearparty.wordpress.com/2015/04/24/radical-change-coming/

نکته سوم، یک چرخه اربیتال پنجاه ساله جدید سیریوس ب در سال ۲۰۲۵، هنگامی که سیریوس ب به بیشترین فاصله از ستاره اصلی، سیریوس آ، می رسد، آغاز خواهد شد.

چرخه پنجاه ساله سیریوس یک پالس قدرتمند تکاملی به زمین می فرستد که در سال ۲۵ و ۷۵ هر قرن روی می دهد. بسیاری از این پالس ها رویدادهایی را کلید زده اند که به ۲۰۲۵ مرتبط هستند.

در سال ۱۷۷۵ یک پالس سیریوس به شکل اوج گیری عصر روشنگری در فرانسه، تشکیل مدرسه اسرار در پاریس توسط سن ژرمین و همینطور «شلیکی که جهان شنید» که انقلاب آمریکا را براه انداخت معنا پیدا کرد.

https://www.history.com/news/what-was-the-shot-heard-round-the-world

در جمعیت برادران ستاره، سال ۱۷۷۵ به عنوان «سال نور» شناخته می شود.

جالب است که، سال ۱۷۷۵ هم شاهد “گرند تراین” تقریبی بین این سه سیاره خارجی منظومه یعنی اورانوس، نپتون و پلوتو بوده است.

در سال ۱۹۷۵ یک پالس سیریوس پنجره صعود را باز کرد، و یک پالس سیریوس در سال ۲۰۲۵ این پنجره را خواهد بست.

و جالب است که هر دو پالس ۱۹۷۵ و ۲۰۲۵ بوسیله سکستایل نپتون با پلوتو پشتیبانی می شوند، رویداد استرولوژیکی که انرژی روحانی ارتعاش بالایی را وارد فرایند می کند.

اثر این اسپکت سکستایل نپتون با پلوتو در سال ۲۰۲۰ آغاز می شود و اثرش را تا میانه دهه چهارم گسترش خواهد داد.

این اسپکت ها آنقدر قدرتمند هستند که هیچ موجودی و هیچ انسانی نمی تواند در برابرشان مقاومت کند، و سیاره و کل منظومه خورشیدی وارد یک تغییر بزرگ می شوند.

می توانیم منتظر بیداری بزرگ و «تماس» باشیم.

https://esotericastrologer.org/newsletters/cancer-2015-souls-history-2025-pope-francis-dark-days-usa-charlston-movies/#2025

تغییر بزرگ سیاره زمین در راه است:

https://www.youtube.com/watch?v=jIBuM8E1Gcc

و اولین نشانه ها را همین حالا می بینیم:
https://sputniknews.com/science/202003171078605734-supermassive-black-hole-at-milky-ways-center-increasing-in-activity-/

رابطه میان ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ و اینکه “رخداد” چگونه رابطه ای با همه این رویدادها دارد، هنوز بایستی پوشیده باقی بماند. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که ماه کامل ۷ مه (ماه کامل وساک ۲۰۲۰) تریگری است که از طریق آن فرشته آرک متاترون منظومه خورشیدی ما را به داخل یک پرتال صعود متصل به مرکز کهکشان فعالسازی می کند، به غیر از فضای سابلونار و خود سیاره زمین که هنوز باید تا حدی کنار بمانند.

فضای سابلونار و سیاره زمین هنوز هم مرکز ورتکس انباشتی نوسانات کوانتومی ناهنجاری اولیه هستند. و احتمالا نیروهای نور در چند هفته، ماه، و سال آینده از طریق فناوری های پاکسازی توالی محاسبات  iteration sequence به این مسأله می پردازند.

در عرض یک یا دو هفته گزارشی جهت بروزرسانی وضعیت سطح سیاره منتشر خواهد شد.

نور پیروز است.

کبرا

منبع :

http://2012portal.blogspot.com/2020/05/portal-2025.html

پیروزی الهه