از آنجا که ما هم اکنون درست در آستانه طلوع عصر طلایی جدید هستیم، ضرورت دارد که یک پاکسازی قدرتمند انجام شود تا ما به عنوان یک سیاره وارد نور شویم. این  پاکسازی  را  دیوانگی  آخر زمانی می نامند. دیوانگی آخرزمانی بطور فردی رخ می دهد، و بسیاری افراد آشفته می شوند و اختلالات رفتاری…

بیشتر بخوانید