جرم بحرانی به دست آمد. گزارش کامل در عرض حدود یک هفته آماده خواهد شد. نور پیروز است! کبرا   منبع : http://2012portal.blogspot.com/2020/06/age-of-aquarius-activation-part-2.html پیروزی الهه