زمان (رسیدن به) فعالسازی عصر آکواریوس نزدیک است و انرژی ها رو به افزایش هستند و افراد بیشتری تصمیم گرفته اند که به ما بپیوندند و ما در حال به دست آوردن نیرو و شتاب گرفتن هستیم. ما واقعا احتمال رسیدن به جرم بحرانی را داریم. در ۶۰ ساعت آینده قطعی خواهد شد که چقدر…

بیشتر بخوانید