بروزرسانی خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ امروز روز خورشیدگرفتگی آمریکای شمالی است، و جریانات زیادی در کار است. رسانه جریان اصلی یک نمونه است و آنها هم متوجه هستند که این رویداد معین مهمتر از گرفتگی‌های دیگر است. از جنبه اکالت یک صلیب عظیم داریم که در محل تقاطع این گرفتگی و گرفتگی قبل وجود دارد.‌…

بیشتر بخوانید