به رویداد ماشه نقره ای نزدیک تر می شویم و  همینطور که افراد بیشتری تصمیم به پیوستن به ما را می گیرند، انرژیها هم بیشتر می شوند و حرکت ما قدرت می گیرد. در حال حاضر رسیدن به جرم بحرانی بسیار محتمل است. اگر به جرم بحرانی برسیم، نیروهای نور قادر خواهند بود مستقیما در…

بیشتر بخوانید