ساختارهای نوری در مرکز زاینده کهکشان ما شکل می گیرند و در طول زمان یک ماتریکس روح زنده را ایجاد می کنند. در سطوح بالاتر یعنی ابعاد دوازده، یازده، ده و نه، هیچ روحی در حالت منفرد و جدا افتاده نیست. وقتی رویابین، رویاهای خودش را به شکل ایده از طریق پرتال بعد نهم میفرستد، ساختارهای نوری ای شکل می گیرند که در نهایت spirit یا soul ( روح) نامیده می شوند. سپس روح در این سطح می تواند خودش را به شکل یک ساختار فکری در شبکه انرژی در بعد هفتم متجلی کند.
روح در ابتدا در بعد هشتم به فردیت می رسد، در ذهن الهی نور که در این سطح قرار دارد. روح سپس تبدیل می شود به Oversoul برای سایر جنبه های روح در سطوح پایین تر. روح در بعد هشتم به عنوان یک آگاهی جمعی تلقی نمی شود بلکه شامل همه جنبه های پایین روح می شود.
روح برتر Oversoul، مشاور و معلم و راهنمای سایر جنبه های پایین تر روح است. روح برتر شامل همه جنبه هاست و می تواند به عنوان خودبرتر برای خیلی از نژادها که در سطوح پایین هستند، محسوب شود.
بعد هشتم جایگاه ابدیت است، جاییکه روح، ناملموس، غیر قابل تعریف و غیر قابل اندازه‌گیری است.
در بعد هفتم یک شبکه صوتی وجود دارد که در کیهان گسترده شده است، و می توان آن را به عنوان شبکه ذهن الهی قلمداد کرد، هرکدام از تارها که شبکه را تشکیل می دهند، نمایانگر افکار، اصوات و یا آواهای ذهن الهیست. ارتعاشات صوت در این سطح، هندسه نوری را در بعد ششم ایجاد می کند.
سپس آواتارهای بعد هشتم در این شبکه، ایده ها و الگوهای خود را وارد می کنند تا به عنوان نژادهای مختلف در ابعاد فیزیکی پایین تر متجلی شوند. روح برتر در بعد هفتم، سپس می تواند جنبه های مختلف خود را در این بعد منعکس کند و سپس در این شبکه جنبه هایی را خلق می کند که می توانند بدن و فیزیک داشته باشند. این بدن ها می توانند به عنوان کل نژادهای موجودات متجلی شوند، موجودات منفرد و خویشتن های انسانی‌.
سپس آگاهی در مسیرش به سمت سطوح پایین تر، جنبه هایی از خودش را بکار می گیرد تا به اشکال و در سطوح مختلف تجلی یابند. روح برتر را می توان مرکز کنترل ماموریت برای فضانوردانی دانست که ماجراجویی هایی به اشکال مختلف در ابعاد ۷,۶,۵,۴,۳,۲,۱ دارند.
روح برتر جنبه های مختلف خودش را در سطوح پایین تر پشتیبانی و هدایت می کند. برخی افراد در هنگام مواجهه با این سطح، تصور می کنند که در حال گفتگو با خدا هستند؛ در واقع به نوعی با خدا صحبت می کنند، اما خدای خودشان، یعنی Oversoul یا روح برتر.بعد هفتم:

بعد هفتم مکان آگاهی جمعیست؛ سطح ذهن کیهانی، شبکه آگاهی.
مکانیست که شما در آن با انرژی های جمعی خیلی از گونه ها و نژادهای مختلف که بعضی ها به فرم فیزیکی هستند روبرو می شوید. بعضی ها در بدن های نوری خالص هستند. انسان های زمین، ارتباطات جمعی خودشان را در این سطح دارند. نژادهای بسیاری وجود دارند که در این سطح عمل می کنند. خیلی از نژادها دارای یک «ذهن کندو» هستند؛ به این معنی که به عنوان یک آگاهی و یک ذهن عمل می کنند، شبکه آگاهی به کسانی که به آن متصل شوند اجازه می دهد تا به سایر نژادها دسترسی داشته باشند. برای عملکرد در بعد هفتم، نیاز به توانایی تلپاتیک است. تنها با افزایش فرکانس تا بعد هفتم انسانها دوباره تلپاتیک خواهند شد. خیلی از نژادهای دیگر اینجا هستند تا به خانواده انسان کمک کنند تواناییهاش را به یاد بیاورد و تلپاتیک شود. خیلی از نژادها در پشت پرده در حال حمایت از انسان هستند تا بیدار شود. شبکه آگاهی مانند اینترنت است و کسانی که به آن متصل می شوند را قادر می سازد تا به مقادیر عظیمی از حافظه های ثبت شده، تجربیات و اطلاعات دسترسی داشته باشند. همه اتفاقاتی که در سطوح پایین می افتد، در ساختارهای کتابخانه بعد هفتم ثبت می شود. خیلی از شما تجربه بودن در این کتابخانه ها را در حالت رویا داشته اید. خیلی از موجودات بعد هفتمی، خودشان را وقف حفظ و نگهداری از کتابخانه ها و کسانی که آنها را ملاقات می کنند، کرده اند.

بعد ششم:

بعد ششم ساختارهای الگوهای دی ان ای را برای همه انواع نژادهای خلقت نگه میدارد که شامل انسانها در سطوح پایین می شود. در این سطح، زبان های نوری ذخیره می شوند که بیشتر از رنگ ها و آواها درست شده اند، یک کتابخانه فرکتال.
اتمسفر کریستالی بعدششم ما را قادر می سازد تا میوه های تکامل آگاهانه نژادهایی که برای تجلی به سطوح پایین می آیند را ببینیم. بعدششم قلمروی میدان های مورفیک است که موجودات زنده را بازتولید می کند و آنها در ابعاد سه و چهار و پنج متجلی می شوند.
امواج تاکیون، انرژی ساختارهای بعدششم را به هارمونیک ها در قلمروهای پایین چهارم و پنجم منتقل می کنند. انرژیهای فرکتال در این سطح امواج آگاهی را در سراسر شبکه بعدششم و برای موجوداتی که در سطوح پایین تر هستند، می فرستد.
بعدششم شامل اصول همه کهن الگوها ست. این انرژی های کهن الگویی، دارای یک ساختار الماس گونه و کریستالی هستند.
دلفین ها و نهنگ ها در بعدششم عمل می کنند؛ آنها در دریاها شنا می کنند، آوازهایشان را سر می دهند تا هندسه بعدششم را به داخل مدیوم آب وارد کنند تا بایواسفیر را متعادل نگه دارند.

ترجمه : وبسایت اتحاد نور