رده آمتیس:

سومین تجلی از میدان صوت اولیه که نمایانگر سومین مرحله از فردیت سازی آگاهی از من بع خلقت است، رده Amethyst می باشد. قسمتی از سه گانه کیهانی.

سومین تجلی نور از رده Amethyst, رده های اشعه بنفش هستند که شامل؛ پستانداران دریا، افراد آویان پگاسوس، و Braharama acuático که بذرش در جهان هارمونیک چهارم و در Lyra-Aveyon از طریق روازه ستاره ای ۱۱ کاشته شد.

 

مقر محافظان:

مقر محافظان و خانواده های آنها یعنی ارشدهای کریستوس ستاره کریستال، موسسان لیر ا-سیریان، رده زمرد مقدس، کنفدراسیون رده RA طلایی، رده Amethyst مربوط به سازندگان و معماران بزرگ که از گروه استادان کریستوس هستند و از قانون وحدت (Ley de uno) محافظت می کنند، که در واقع مسیر صعود به GSF ( خدا – مقتدر – آزاد ) است، برای هر موجودی که بتواند ص عود کند، آگاهیش را متحول کرده و خدا و مقتدر و آزاد شود.

 

کنفدراسیون RA:

گروه ویژه محافظان RA که به عنوان اصل فعال در تکمیل پیمان پالیدور در زمین فعالیت می کنند، یک قسمت از کنفدراسیون RA که در هفت سطح بالاتر و در جهان بعدی هستند و با ما از طریق اشعه ایی یا دروازه ستاره ای دایمنشنال چهاردهم متصل می شوند. ساختار کنفدراسیون RA شامل قسمتهایی از نژادهای ریشه موسوم به Azuritas, Atón, Amonitas, استادان Viriagiano, y پلیدی ان های محافظ بعدپنجم موسوم به Aztaras هستند. گروه های پلیدیان مانند Aztaras و Mayans بیشترین کمک را در ترمیم گروه های ارواح زمین و انتقال آنها به یل های تکاملی بعدپنجمی می کنند، مثل بازسازی و یکپارچه سازی کالبد اختری، ترمیم سیستم قلب، ت رمیم کالبد درد و کالبد سایه ناشی از ترومای عمیق، و کمک به سکونت یک روح واحد در بدن.

 

:Casas Reales de Lyra

 

سه گانه رده زمردی، تناسخ های رده طلایی و رده Amethyst که در جهان هارمونیک چهارم و در ماتریکس که موسوم به خاندان های سلطنتی هستند، بذرشان کاشته شد.

 

:11D Rehabilitación angelical caída

 

به دلیل ارتباط ژنتیکی و قرابت Tribal Shield انسان با دروازه ۱۱ و نیز به دلیل نفوذ برنامه جهش ژنتیکی شطرن جی، بسیاری از آگاهیهای رده Amethyst مستقیما مسئول بازیابی و انتقال خطوط نژاد هیبریدهای سقوط کرده آنوناکی شدند، همچنین باطل کردن خطوط زمانی آنها که مربوط به دستورکار بیگانگان منفی بود. خطوط سقوط کرده 11D از Aveyon-Avalon تبدیل به سرافیم سقوط کرده و خطوط هیبرید Annunaki-Elohim شدند، مانند هیبر یدسازی ای که در مورد خطوط دراکوهای سقوط کرده انجام شد.

ما در بخش فانتوم جهان خود هستیم، یعنی جاییکه سطوحی از خانواده های RA به دام انداخته شده اند سرنوشتشان با سرافیم و اشعه طلایی و مسائل زمین و سایر سیارات گره خورده است ( برای مثال نفوذ و تکاری در شبکه عقاب طلایی در ایران و عراق ). شاخه های سرافیم مشکلات شدیدی با رپتویدها، مسائل بلیال، ملچیزدک و سایر هیبریدهای آویان رند که مشکلاتی را در تکامل از طریق هیبریدسازی بیگانه و دزدی ژنتیکی ایجاد کرده اند.

در طول دوره مصر، آسیبهای بسیاری توسط موجودات RA در سطوح پایین که بیشتر سقوط کرده بودند، Horus-RA شناخته می شوند، آنها سعی می کنند ترل خورشید و منظومه شمسی را بدست بگیرند. ( مترجم: حتما نام RA خدای خورشید را شنیده اید). از آنها انسان ها را می دزدند و آنها را استثمار م ی کنند. به نظر می رسد آنها ارتباطاتی با جناح های آنوناکی خزنده در خاورمیانه داشته باشند.

کنفدراسیون Ra قسمتی از اablemente محافظاitud همه جنبه های اشعه طلایی که در ا tendre آنها به آگاهی خانواده سرافیم متصل شده اند، بنابراین باید با همه آسیبهای ژنتیکی مربوط به شب که عقاب طلایی دست و پنجه نرم کنند، و همچنین پروسه ترمیم شبکه های افقی میدان های مربوطه را انجام دهند.

قسمتی از ماموریت ما کمک به خانواده های سرافیم و اشعه طلاییست تا بازیابی شوند، و بتوانند همه م شکلات و آسیبها را ترمیم کنند و بتوانند به خانه برگردند. کنفدراسیون RA از طریق جهان هارمونیک بعدی برای آزادسازی شبکه های سیاره ای از طریق پروژه های طرح B، کمک می کند. شاخه هایی از خانواده RA در ابعاد پایین وجود دارند، که نمی توانند با ما ارتباط برقرار کنند. به دلیل اینکه توسط ژنتیک رپتوید مورد نفوذ قرار گرفته اند و ممکن است اطلاعات را به گروه های رپتو ید منتقل کنند. موجوداتی هستند موسوم به 《 مارهای بالدار》، مانند Quetzalcoatl، این موجودات خودشان را از طریق قربانی خون و شرکت در این رفتارهای وحشتناک، از بین برده اند. ( آزتک ها)

Quetzalcóatl

 

پیمان پالیدور:

خطوط زمانی آینده نشانگر انواع مختلفی از قطعات جدا شده کالبدهای فیزیکیر، ژتیک و روحیست که دچار انفجار و از هم گسیختگی شده اند و نتیجتا با مواد عنصری در کالبد زمین ترکی ب شده اند. خطوط زمان از مواد زمین بعدپنجمی تارا، به ارواح کالبد تارا که منفجر شد، متصل هستند، و به همین یل تبدیل به نوعی از ماده رادیواکتیو در حال تجزیه شدند که با ترکیبی از مواد در بعد فیزیکی شده اند که نتیجه حادثه انفجار و نفوذ الکترومغناطیسی در میدان های فضا-زمان بود. روح تارا ، dispar. به قسمتی از کال para کی tendre شرایط و با تراکم کمتر، قادر خواهیم بود این مصنوعات، کالبدها و بقایای آگاهی را خارج کنیم.در نتی جه، برخی از ما ممکن است به بازیابی و انتقال ارواح تارا کمک کنیم. پیمان پالیدور ، پیمانی که طبق آن نژادهای بالاتر محافظ طرحی را برای بازیابی ارواح گمشده بعد از انفجار سیاره تارا تدوین کردند.

 

Amenti:

لژ لیرا- سیریان مسئول محافظت از حافظه های ژنتیکی انسان ها و تاریخ پنهان شد ه است، آنها اساسا سفیران انجمن های مدیریتی سیریان هستند. لژ سیریان مسئول نظارت بر شبکه های 6D هستند که به عنوان پرتال هایی برای نژادهای ایندیگو و ه ای جهت تناسخ در سطح زمین از طریق فضاهای امنتی هستند. لژ لیرا- سیریان، انجمن Azurita را برای ایجاد یک تیم جهت حمایت از تجلی انسانی عیسی مسیح یا Yeshua ایجاد کردند، ماموریتی که به هدف ترمیم شبکه ها و محافظت از میدان امنتی بود. اصل و منشا انجمن Azurita برمی گردد به نژادهایی که توسط کنفدراسیون RA ایجاد شدند.

 

rishi solar

 

خدا – مقتدر – آزاد

سولار ریشی اولین سه گانه تجلی نور است که سه گانه جهانی را تشکیل می دهد؛ اشعه آبی و رده زمردی، اشعه طلایی و رده طلایی، و رده آمتیس و اشعه بنفش از میدان منبع خلقت.

اولین تجلی نور از رده زمردی، رده های اشعه آبی سولار ریشی الوهیم و اورافیم هستند که از موسس محافظ در جهان های هارمونیک پایین تر حمایت می کنند و همچنین کمک به گسترش آزادی و داندن اقتدار و ادامه تکامل روحی بشریت به سمت صعود و قانون وحدت. رده زمردی الوهیم، بذر نژادهای الوهیم فیلاین Anuhazi را از طریق دروازه ستاره ای دوازدهم لیرا در جهان ارمونیک چهارم یا همان Aramatena کاشتند.

 

دومین تجلی نور رده طلایی، رده های اشعه طلایی سرافیم، مردمان پرنده Cerez Avian y خطوط Aeithan هستند (solar Rishi) و ر جهان هارمونیک چهارم در Lyra-Vega از طریق دروازه ستاره ای جهانی دهم تناسخ کرده اند..سومین تجلر ا ز رده Amatista, رده های اشعه بنفش سولار ریشی هستند که شامل؛ پستانداران دریا، افراد آویان پگاسوس، و Braharama acuático که بذرش در جهان هارمونیک چهارم و در Lyra-Aveyon از طریق روازه ستاره ای ۱۱ کاشته شد.

 

Aramatena

 

آراماتنا نام دروازه ستاره ای دوازدهم لیراست و برای توصیف ساختار زمین آینده در فرم کریستالی از نیای ماتریکس آواتار مورد استفاده قرار می گیرد. آرورا یا زمین صعود کرده در مسیری قرار گرفته که با کهکشان های راه شیری و آندرومدا اتصال دارد Y از طریق شبکه های سیستم کنترل دروازه Polarian به آنها متصل می شود.

سیاره زمین در سه هویت و فرم اصلی در این ماتریکس زمان جهانی قرار دارد. زمین بعد سومی یا ترا Terra, زمین بعدپنجمی یا تارا Tara y زمین بعدهفتمی یا گایا. نژادهای مختلف فرازمینی و فرابعدی ممکن است این زمین های آینده را با توجه به زبانشان با نام های متفاوتی بشناسند. ( مانند Urantia ). هر سه، سیاره زمین در سطوح مختلف تکاملی و در خطوط زمانی مختلف هستند.

 

لیزا رنی.