جرم بحرانی به دست آمد. گزارش کامل در عرض حدود یک هفته آماده خواهد شد.

نور پیروز است!

کبرا

 

منبع :

http://2012portal.blogspot.com/2020/06/age-of-aquarius-activation-part-2.html

پیروزی الهه