از آنجا که برنامه های نیروهای تاریکی برای “ریست بزرگ” آنطور که می‌خواستند پیش نمی‌رود، به استراتژی قدیمی خودشان متوسل شده اند:

مهندسی کردن یک جنگ. خاندان های اشرافیت سیاه و یسوعیان به پیش گویی های آخرالزمانی جنگ آرماگدون در خاورمیانه معتقدند که به جنگ جهانی سوم میان اسرائیل و ایران، و میان روسیه/چین و ناتو گسترش می‌یابد. و اکنون آنها قصد ایجاد این جنگ را دارند:

http://themostimportantnews.com/9-signs-that-chess-pieces-are-being-moved-into-place-for-a-major-war-in-the-middle-east

آنها مشغول استفاده پنهانی از ورتکس سوریه برای فعال کردن جنگی میان روسیه و ناتو هستند:

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/usa-and-eu-planning-ukraine-attack-on-russia-troops-tanks-artillery-moving

و جنگی میان روسیه و اسرائیل:

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/happening-now-intense-signals-intelligence-aircraft-deployment-by-israel

نشانه هایی وجود دارد از اینکه جنگ میان ایران و اسرائیل ممکن است نزدیک باشد:

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/israeli-military-goes-completely-dark

بنابراین نیروهای نور از شما می‌خواهند مدیتیشن زیر را هر چقدر امکان دارد انجام دهید:

https://www.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-for-peace-in-syria-every-4-hours.html

منابع نسبتا قابل اعتمادی ادعا کرده اند که حمله در سوریه و یا اوکراین ممکن است در ۱۵ مارس رخ دهد، بنابراین انجام مدیتیشن در این روز برای جلوگیری از این حمله بسیار اهمیت دارد.

الهه خواستار صلح است، و صلح خواهد بود!

کبرا

 

پیروزی الهه : :

منبع اصلی :

http://2012portal.blogspot.com/2021/03/a-short-notice-to-surface-population.html