« به نام حضور “من هستم”، به نام روح خویش، به نام تمام نیروهای نور، همه توافقات و قراردادها گذشته با نیروهای تاریکی را باطل و لغو می کنم،

همه این قراردادها باطل و بی اثر هستند، صرفنظر از محتوایشان و صرفنظر از برنامه دهی ناخوداگاهم،

با استفاده از اراده آزاد خویش، اعلام می کنم که از همه آن قراردادها و از تمامی تأثیرات نیروی تاریکی آزاد هستم،

و اکنون حکم می کنم و فرمان می دهم، که تعامل آگاهانه با نیروهای نور داشته باشم،

حکم می کنم که زندگی ام در همسویی کامل با برنامه آفرینش باشد،

و حکم می کنم که معجزات در زندگی ام تجلی یابند،

به نحوی که برای خویش و برای همه افراد مرتبط خوشبختی به ارمغان آورد.

این گونه باشد و این گونه است.»