فرم‌های اصلی هندسی اشکال افلاطونی در گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند و در حقیقت کدهای هندسی پیچیده هستند. همه اشکال ماده و انرژی آگاهی بر مبنای این گروه‌های کد هندسی هستند. آنها در واقع ساختارهای اصلی اتمی و چینش ژنتیکی یک فرم را تعیین می‌کنند و همچنین مختصات و ویژگیهایی که آن فرم باید داشته باشد.

بنابراین، ساختارهای هندسه مقدس، الگوهای هندسی‌ای هستند که در اشکال افلاطونی و در گروه‌های پیچیده نگه داشته شده و شامل کدگذاری‌های خاصی هستند که امواج نوری و صوتی را برای تشکیل تجلی‌های مختلفی از آگاهی در ابعاد مختلف هدایت می‌کنند. این کدهای هندسی به همراه هم، ساختار هسته اصلی همه فرم‌ها را در خود نگه می‌دارند، و طرح اولیه‌ای هستند که آگاهی هوشمند را برای همه چیز در کیهان سازماندهی می‌کنند.

با تغییر و بازطراحی این کدهای هندسی هسته، می‌توان فرم‌ها را تغییر داد.ساختارهای هندسه مقدس بلوک‌های سازنده طرح کل آفرینش هستند که فرم تجلی نیافته را برای متجلی شدن دنیاها شکل می‌دهند و اصول همه فرم‌ها و آگاهی‌ها هستند. هندسه مقدس الگوی آگاهی است که خودش را در اعداد توصیف می‌کند. در هر مقیاسی، از مکانیک کوانتوم تا کالبدهای سیاره‌ای و اجرام آسمانی، همه الگوهای رشد، تغییر یا حرکت با دقت ریاضی با یک یا چند فرم هندسی منطبق هستند.

هندسه مقدس یک علم متافیزیکی باستانی است که در مورد الگوهای ریاضی خلقت کاوش می‌کند و روشهای دقیقی که کیهان خودش را با استفاده از آنها سازماندهی می‌کند را آشکار می‌کند. هندسه مقدس رابطه بنیانی بین همه چیزها را در قالب ریاضی، اعداد و هندسه توصیف می‌کند، و نظم مستتر پشت فرآیند خلقت در حساب بی‌انتهای الهی را اثبات می‌کند. وقتی ما درک می‌کنیم که هندسه مقدس زبان کیهان و حقیقت ورای همه فرم‌های خلقت است، این مفهوم به جای جدایی، باعث به وجود آمدن وحدت کیهانی می‌شود.

شبکه درخت ۱۲ شاخه و اصول ماتریکس زمان کیهانی بر اساس ریاضیات مقدس پایه ۱۲ است که طرح تجربیات آگاهی را در سرتاسر فضا-زمان مولتی-دایمنشنال به رمز درآورده است. تجربه هندسه مقدس توسط مدیتیشن یا تعمق برای کشف ماهیت، هدف و آموزش روح ضروری است. الگوی منحصربفرد روح ما، طرح‌های ریاضیات و فرم‌های هندسی را در خود دارد که الگوی آگاهی ما را شکل می‌دهد. وقتی ما ساختارهای آگاهی را مطالعه می‌کنیم، درک عمیقتری از این الگوهای ریاضی و کدها به دست می‌آوریم که طبیعت نمادینی از رابطه ما با خود، و با کیهان و آفریننده را آشکار می‌کند.

 

فرکتال

 

فرکتال یک الگوی هندسی تکرارشونده است که می‌تواند در هر مقیاسی باشد، از بی‌نهایت بزرگ تا بی‌نهایت کوچک. مقیاس می‌تواند تغییر کند اما نسبت ثابت است. الگوهای تکرارشونده مشابه در اشکال افلاطونی که در داخل هم قرار می‌گیرند فرکتال هستند. این الگوی فرکتال چیزی است که اتم را شکل می‌دهد، کوچکترین واحد ماده که عناصر شیمیایی را تعریف می‌کند. همچنین ساختار اتمی مشابهی در ورای الگوی فرکتال سیاره ما، ستاره‌ها و کیهان را شکل می‌دهد. ساختار داخلی یک فرکتال عیناً در ساختار خارجی منعکس می‌شود، و الگوی هندسی مشابهی تکرار می‌شود.

یک فرکتال به معنی انکسار (شکست) است که نشان می‌دهد کسری از یک الگوی کلی است، هر قسمت انعکاسی از یک بخش از کل است. فرکتال‌های انرژی میدان الکترومغناطیسی با هر چیزی از طریق لایه‌های چندگانه میادین مورفوژنتیک تعامل دارند و الگوی فرکتال خود را در بسیاری ابعاد در کیهان تکرار کرده و بلوک‌های سازنده اصلی جهان هولوگرافیک هستند.

 

لیزا رنی