شبکه نِویک ( Nevic ) یک شبکه کریستالی، همانند آن شبکه انرژی است که در سیاره نِوا در آلفا قنطروس وجود داشت. یک میدان مغناطیسی قدرتمند است که انرژی کریستالی عشق، نظم و انضباط و گسترش یادگیری را منتشر می‌کند.

یک نیروی مغناطیسی است که از طریق روشن ترین قطب نمای داخلی به توسعه / گسترش هوش و جهت‌گیری داخلی کمک می کند.

 

شبکه نویک همچنین، اراده نسل‌های جدید را در انتخاب‌ها و تواناییهایشان گسترش داده و تقویت می‌کند و آن‌ها را راهنمایی می‌کند تا قلب‌هایشان را دنبال کنند.

همچنین فراگیری عشق و عشق ورزیدن را در قلب‌های همه، به ویژه کسانی که متولد شده اند تا در صدر کارهای مهم و ویژه قرار گیرند قوت می‌بخشد، به گونه ای که آن‌ها ممکن است کارهایشان را با عشق و مهربانی زیادی انجام دهند.

 

این شبکه همچنین با جلوگیری از مداخلات منفی، پرتال‌های میان ستاره ای را تقویت می‌کند.

 

شبکه نویک شروع به “قرار گرفتن” بین مدارهای میانی و بالا خواهد کرد.

 

این شبکه، روحی همانند روح سیاره قدیمی نوا در آلفاقنطروس را برای زمین به ارمغان می‌آورد و آن را با روح سیاره زمین ادغام می‌کند. همچنین فرماندهان ستاره ای بیشتری را قادر می‌سازد تا به بدن فیزیکی ورود کنند و حمایتی را که برای شکوفایی در دهه های آتی لازم دارید به شما بدهند.

 

۷ ستون اصلی وجود خواهد داشت که تغذیه کننده های انرژی شبکه هستند و بصورت همزمان، مستقیما بدن‌های فیزیکی و دنیای مادی را نیز تغذیه می کنند. آن‌ها مانند سیم‌های برق رسانا از پایین به بالا، و از بالا به پایین هستند، بصورت دقیق‌تر؛ از قلب گایا به شبکه نویک و بالعکس.

 

هنگامی که تقویت شبکه نویک اتفاق می‌افتاد، یک تبادل و آمیختگی زیبا از انرژی‌ها رخ می‌دهد و نوا میادینش را با شبکه گایا ادغام می‌کند.

 

این هفت ستون، همیشه در نقاط مختلفی از سیاره خواهند بود و همیشه مکانهایشان را از دوره ای به دوره دیگر تغییر می‌دهند. اما یکی از آن‌ها همیشه روی جزیره مغناطیسی (کوریتیبا/برزیل) ثابت می‌ماند. شش عدد باقی مانده “جهان را اداره خواهند کرد”.

 

https://www.disclosurenews.it/en/nevic-grid-update-pleiades-1