ازدواج مقدس:

در مفهوم صعود، سنتز جفت انرژیهای متضاد و وحدت آنها در قالب «یکپارچه سازی قطبیت ها» یا «ازدواج مقدس» مطرح میشود. این مسئله در واقع دقیقا به معنی تعادل انرژتیک بین اصول انرژی مذکر و انرژی مونث می باشد. برای تکامل بیولوژیکی در مسیر رشد روحی، باید تعادل انرژتیک بین انرژیهای مونث و مذکر در فرد بوجود بیاید و به وحدت برسد. نقطه اوج این یکپارچگی و وحدت کامل را Hieros Gamos می نامیم. سیاره ما اکنون در موقعیتی در فضا و زمان قرار گرفته که اصول جنسیت خلقت برای یکپارچگی انرژتیک در همه سطوح در آن مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. اساسا این مسئله به معنی یک تغییر مرکابای کالبد سیاره ای بین اسپیرال های انرژیهای مذکر و مونث هستند که در خلاف جهت هم چرخش می کنند. به این معنی که هر چیزی که با اصول انرژیهای مذکر و مونث در روی سیاره تعامل دارد، تحت نوعی تغییر و تبدیل و استحاله در سطح بنیادی قرار می گیرد و با اصول جنسیت در خلقت، همراستا و هماهنگ میشود.

 

ساختار ستاره کریستال ( آگاهی Christ ) در سال ۲۰۱۲ از طریق بازیابی کیمیا گرانه  مفهوم Hieros Gamos به لوگوس زمین بازگشت. مفهوم Hieros Gamos در واقع به منزله ازدواج مقدس یک انسان با الوهیت ( نور درون ) و اتحاد و یکپارچگی همه تجلی های زندگی و جنبه های متضاد آن است. از دید محافظان، صعود معنوی شامل دانش روح است، دانشی که شامل کل مکانیزم خلقت و تکامل در مسیر روح و جسم در فضا و زمان می شود. در سطوح خاصی از پیوستگی و اتصال فرکانسی با اسپیرال زمان، دسترسی به ساختارهای جدید دی ان ای و متعاقبا تجلی آنها، میسر می شود و سیاره ما هم اکنون در این شرایط قرار دارد. مفهوم Hieros Gamos هم نشانگر ازدواج مقدس در سطوح فردی و ارتباطیست و هم در سطوح جمعی به عنوان قسمتی از صعود معنوی، که با حرکت از طریق نردبان اسپیرالی زمان و تجربه یکپارچگی ( یا ازدواج ) با همه جنبه های خالق میسر می شود. وقتی با خالق از این طریق به وحدت می رسیم، آگاهی Christos-Sophia باز خواهد گشت.

 

الگوی ریاضی ازدواج مقدس بر اساس اسپین مونث ۱۳:۱۳ و اسپین مذکر ۱۲:۱۲ می باشد.

گذشته از گسترش آگاهی سطح بالا و بازگشت آن به سیاره از طریق کمان مادر، ما آماده می شویم تا معماری و ساختار واحد در الگوی موج سه گانه  و رابطه مستقیم آن برای تجلی ازدواج معنوی صحیح در سیاره را درک کنیم. همینطور که کمان مادر، فرکانس های ستاره کریستال را از هفت خورشید مقدس برمیگرداند، ساختار اتحاد معنوی مقدس بین عملکردهای Rod ( الگوی الکتریکی ۱۲:۱۲) و Staff ( الگوی مغناطیسی ۱۳:۱۳) در میدان مرکابای بدن نوری ما، دوباره بازیابی می شوند.

سه مرحله ازدواج مقدس:

_ مرحله اول ساخت بالهاست.

 

_ مرحله دوم ایجاد قلب لوتوس کریستال آبیست.

 

_ و مرحله سوم شامل Hieros Gamos می شود، نور مایع هیدروپلاسمیک ناشی از تجلی و ظهور ساختار کریستوس.

 

مراحل بیداری معنوی در سه سطح:

مراحل مشخصی از توسعه کالبد روحی در ارتباط با ادغام انرژتیک این نیروهای قطبی وجود دارد که مستقیما بر مراکز جنسیتی تاثیر می گذارد. یکپارچه سازی این نیروها در نتیجه اتحاد بین همتاهای مذکر و مونث موجود در هر کدام از ساختارهای سه گانه ایجاد می شود. در حال حاضر بازیابی ساختار معماری سه گانه که برای اتحاد و ازدواج روحی در هر سه مرحله تکاملی لازم است، توسط لوگوس سیاره ای حمایت می‌شود. این مسئله باعث تغییر در طبیعت همه روابط جنسیت محور شده و نوعی تعادل و پیوند انرژتیک بوجود می آورد. گستره همه این مراحل ازدواج مقدس روحی می تواند در بعد دیگری در قالب جفت روحی یا یک معادل ژنتیک که در آن بعد تناسخ یافته، ادامه یابد. انسانهای بیشتری قادر خواهند بود که روابطی را از این خطوط زمانی آینده ( مراحل) جذب کنند، مراحلی که به عنوان سطوح ازدواج مقدس طراحی شده اند تا قطبهای جنسیتی را حمایت کرده و الگوهای کارمیک خطوط زمانی گذشته را پایان دهند. با وجود این آگاهی ناشی از رابطه عمیق، جفت ها می توانند از طریق توسعه ازدواج مقدس باهم و به شکل آگاهانه پیشروی کنند. هر کدام از جنسیتها یک مرحله یا خط زمانی دارد که پیشنیاز اتحاد با قطبیت مخالف هست.

 

مرحله اول از ازدواج مقدس، ساختن بالهاست که از طریق پرداختن به موارد زیر حاصل میشود:

 

۱_ «اتحاد کیمیاگرانه» که شامل توجه و رسیدگی به موارد زیر می شود: ( روابط اختری 2D و 4D، میازمای اجدادی، مسائل کارمیک،  حافظه های خط زمانی گذشته، ماتریکس های فانتوم، ماتریکس صعود کاذب، تروما و آسیب جادوی سیاه یا هنرهای سیاه اختری، فرم های منفی یا کلون ها، ترومای مصر، ترومای لومری، ترومای کودک درون، تله پاتی، پروژه ظالم و مظلوم، ریسک بالای نفوذ تاریکی و فریب)

۲_ «هم خانواده روحی» که شامل توجه به موارد زیر است: ( بعدپنجم، خطوط آینده زمین، تاثیر پلیدیان ها، حافظه های صعود بعدپنجمی، تاثیر تقویم مایاها، مطالعات شمنیک، هویت اشتراکی در نتیجه توسعه روحی، حل کردن کهن الگوهای ایگو در هویت، مطالعه کهن الگوها ( تاروت، عددشناسی، ستاره شناسی)، و تمام مسائلی که بر اتحاد کیمیاگرانه موثر هستند.۳_ «جفت روحی» که مسائل زیر را در بر می گیرد: ( بعدششم، تاثیر اشعه آبی ایندیگو و سیریان، تاثیر مسیح/مریم مجدلیه، سیاره های دیگر یا حافظه های آینده، هویت اشتراکی ناشی از توسعه روحی، اشکال هندسی یا حالتهای کریستال و همه مسائلی که این اتحاد رو تحت تاثیر قرار می دهند. وقتی که مرحله اول کامل شود، کل میدان آگاهی بعدچهارم و پنجم و ششم در هم ادغام شده و اتحاد انرژی های مذکر و مونث را ایجاد می کند.

مرحله دوم از ازدواج مقدس، ایجاد قلب لوگوس کریستال آبیست که از طریق پرداختن به موارد زیر حاصل میشود:

 

۱_ «موناد کارمیک» که شامل موارد زیر میشود: ( بعدهفتم، تاثیر آرکتوریان ها، حافظه های تصلیب مسیح درون، توسعه مونادیک، اساتید صعود کرده، تاریخ فرازمینیها، هنرهای سیاه موناد، Cathers, پاکسازی ژنتیک خانواده اصیل انسان، شبکه های سیاره و دروازه های ستاره ای، میازمای سیاره ای).

۲_ «موناد معکوس شده» که شامل موارد زیر می شود: ( بعدهشتم، تاثیر لیرا و اوریون، تداخل نفیلیم و آتلانتیسیها، تداخل میکائیل، درمان معکوس سازی شاه مردسالار یا ملکه زن سالار، الکترون معکوس شده (معکوس سازی متاترونیک )، درمان هیبرید ژنتیکی، جراحی اثیری، برچیدن معماری NRG، بازکد گزاری قلب سیاه، جنگهای اوریون، ایمپلانتهای بیگانه، میازمای کهکشانی، و همه موارد قبلی).

۳_ «جفت مونادیک» که شامل موارد زیر می شود: ( بعدنهم، تاثیر آندرومدا، تاثیر آکوامارین، معادل ژنتیک، Rod و Staff، دروازه های کهکشانی، و سایر مسائلی که تاثیر دارند. وقتیکه مرحله دوم کامل شود، میدان آگاهی ابعاد هفتم و هشتم و نهم در هم ادغام شده تا Hieros Gamos را تشکیل بدهند).

 

مرحله سوم از ازدواج مقدس، Hieros Gamos است که از طریق پرداختن به موارد زیر حاصل میشود:

 

۱_ «بذر خورشیدی» که شامل ( بعددهم، جفت موناد یا معادل های ژنتیکی که نور خورشیدی را یکپارچه می کنند).

۲_ «بذر بودایی» که شامل ( بعدیازدهم، جفت موناد یا معادل های ژنتیکی که نور انعکاسی ماه را یکپارچه می کنند).

۳_ « بذر کیهانی _ کریستوس تجلی یافته » که شامل ( بعددوازدهم، جفت موناد یا معادل های ژنتیکی که نور ماه و خورشید را سنتز کرده و بعد از یکپارچه سازی، آواتار کریستوس کیهانی نور مایع، متجلی می شود).

 

https://ascensionglossary.com/index.php/Hieros_Gamos