تقابل ها و نیروهای کمکی: این بروز رسانی شامل دو بخش است. بخش اول مربوطست به رویدادهای اخیر بخصوص در سطوح غیرفیزیکی اطراف و روی سیاره. بخش دوم به تأثیرات این رویدادها و حوادث روی زمین و جمعیت زمین می پردازد. مهم است بدانیم که چالش و درگیری اصلی عملیات آزادسازی سیاره در سطح فیزیکی…

بیشتر بخوانید