دوباره وقت اقدام فرا رسیده است! وقت آن رسیده که سرنوشت جهان خود را در دستان خودمان بگیریم! همه ما موافق هستیم که فرایند آزادسازی سیاره به طول انجامیده است. این فرصتی است برای اینکه به طور جمعی به این فرایند آزادسازی شتاب ببخشیم. بنابراین، ما از فرصتی که در ۳۰ ژوئن، کانجانکشن (مقارنه) قدرتمند…

بیشتر بخوانید