از زمان فعالسازی مداخله الهی، جنگ برای آزادسازی سیاره در سطوح غیرفیزیکی واقعا اوج گرفته است. در حالیکه نیروهای تاریکی هر زمان که می‌توانند حمله می‌کنند، نیروهای نور مشغول پاکسازی شبکه‌های تاریکی هستند و موفق شده‌اند عمده‌ی ناهنجاری اولیه روی سطح اختری را پاکسازی کنند. اکنون تمرکز اصلی روی پاکسازی ناهنجاری اولیه سطح ذهن پایینی…

بیشتر بخوانید