Ekpyrosis (توضیح مترجم: این واژه نشانگر یک مفهوم رواقی است به معنای ویرانی جهان به وسیله آتش در پایان هر چرخه بزرگ که پس از آن چرخه جدید شروع می‌شود.) بمب‌های تاپلت هنوز هم علت اصلی عدم دخالت مستقیم نیروهای نور در وضعیت سطح سیاره هستند. نیروهای نور اکنون با بیشترین سرعت ممکن در حال…

بیشتر بخوانید