فعالسازی ماشه نقره ای به ۸۰ درصد جرم بحرانی رسیده است. اگرچه به هدفمان دست پیدا نکرده ایم، اما دستاورد مهمی داشتیم، چرا که مسیر سیاره به سوی راه اندازی مجدد سیستم اقتصادی تسهیل می شود. ده ها هزار کارگزار نور نقره خریدند، و این کار، بذر تجلی فراوانی آتی آنان را فراهم خواهد کرد،…

بیشتر بخوانید