نیروهای نور و منبع با سرعت تمام در حال پاکسازی ناهنجاری اولیه و لرکر اولیه هستند. در فرایند پاکسازی سطح، نیروهای نور به دو شبکه باستانی ایلومیناتی برخورد کردند که تحت کنترل اشرافیت سیاه هستند و عمدتا از موجودات دراکو و رپتیلین در کالبد انسانی تشکیل شده‌اند. این دو شبکه لنگرهایی برای بخش عظیمی از…

بیشتر بخوانید