در روزهایی که منتهی می شد به مدیتیشن جهانی ماشه نقره ای، برخی بذرهای ستاره ای تصاویری از سکه های نقره ای که قرار بود در آن روز خریداری کنند دریافت کردند. این تصاویر توسط نیروهای نور و در رؤیاها مخابره شدند. این رویداد از دیدگاه انرژتیک بسیار خاص بود، و بسیاری از شرکت کنندگان…

بیشتر بخوانید