همانطور که چند ماه پیش گفته شد از اواخر سپتامبر همه چیز به سرعت شتاب گرفته است. نخست اینکه بیوچیپ‌های فیزیکی حذف شده‌اند و همه آنچه در مکان آن بیوچیپها درون بدن‌ها باقی مانده، یک مدار مرده و غیر فعال است. این بقایای بیوچیپ نیز نقاط ضعفی هستند که از طریق آنها لرکر می‌تواند نوسانات…

بیشتر بخوانید