به صحبت های دکتر سوزان هامفریس ( Suzanne Humphries) در طول این ۱۱ دقیقه گوش کنید که چرا واکسن ها هرگز ایمن نبوده و نمی توانند باشند. واکسن اصلی آبله یک نمایش ترسناک بود چرا باید مواد بیماری زا را به بچه‌های کوچک تزریق کنیم، با وجودیکه که می‌دانیم آنها مؤثر نخواهند بود. دانشمندان…

بیشتر بخوانید