گروههای خواهران رز :
این گروهها در سراسر دنیا به هدف بیداری انرژی زنانه و آوردن نیروی عشق و هارمونی به زمین تشکیل می شوند، انرژیهایی که در واقع بنیان خلقت بوده و در حال حاضر برای ترمیم گایا و آگاهی جمعی انسانها لازم هستند. انرژیهای الهی زنانه، نماینده انرژیهای آرامش بخش، شفا دهنده و متعادل کننده هستند که در حال حاضر برای انجام همه تغییرات در زمین به شکل صلح آمیز و بدون خشونت، لازم اند.تشکیل این گروهها اساسا برای آزادسازی انرژی سرکوب شده زنانه انجام می شود.در هر انسانی هم انرژیهای الهی مردانه وجود دارد و هم زنانه، و بسیار مهم و حیاتیست که ما برای آزادسازی سیاره، این جنبه های مردانه ی اعمال، حرکات و  ارتباطات و انگیزه های هدفمند رو با جنبه های زنانه دریافت کنندگی، وحدت، اتصال، پذیرش و محبت متعادل کنیم و از جایگاه سکوت درون و سکون کامل، تسلیمشان شویم.به همین دلیل در شرایط حساس کنونی، گروههای خواهران و برادران نور توسط نیروهای نور فراخوانده میشوند تا به شکل هفتگی باهم ملاقات کنند، و از طریق خواست قلبی و مراقبه، انرژی الهه را در سراسر وجودشان بپذیرند و انرژی زنانه را از طریق بدنشان به قلب سیاره لنگر کنند. و همینطور خوانده می شوند تا با پذیرشی شفادهنده و متعادل کننده و به نحوی هماهنگ،  اصل مردانه و گروههای حمایت از رخداد را کامل کنند، و به این وسیله به آزادسازی زمین کمک کنند.

ترجمه وبسایت اتحاد نور

https://www.sisterhoodoftherose.network/groups