الماس! آگاهی درون ساختاری نگه داشته می شود که شبیه یک الماس است. درون هر الماس، آگاهی خالصی وجود دارد که آگاهی خالص به بیرون می تاباند. این الماس ها درون بدن فیزیکی و همچنین خارج از بدن فیزیکی قرار دارند و محیطی ایجاد می کنند که در صلح و هماهنگی است و بسیار حفاظت کننده است. همین موضوع است که باعث اتصال ما با یکدیگر، و با مادرمان زمین/گایا می شود.

وقتی به افراد نگاه می کنم، در بسیاری از آنها الماس های بسیار کوچکی (آگاهی) باقی مانده است. این الماس ها منبع تمام زیبایی ها و بنابراین تهدید بزرگی برای ماتریکس هستند.

ماتریکس، افرادی که در این واقعیت قرار دارند را به موجودات هوش مصنوعی بدل می کند، و این افراد ممکن است شبیه انسان باشند، اما آگاهی بسیار کمی در آنها باقی مانده است.

مردم توسط برنامه های هوش مصنوعی مصرف می شوند. برنامه های هوش مصنوعی یعنی همه ترس ها، عدم امنیت و احساسات متراکمی که حس می کنیم. اگر ماتریکس نبود چنین احساساتی را تجربه نمی کردیم. این برنامه ها که توسط انسانها حمل می شوند را ماتریکس ایجاد کرده است. این برنامه ها آگاهی درون ما را کوچک می کنند. اگر این برنامه های هوش مصنوعی نبودند، این واقعیت، بهشت روی زمین می بود.

همچنین، ما این برنامه های هوش مصنوعی را بیرون می تابانیم و به دیگران منتقل می کنیم. بیشتر اوقات این کار غیرعامدانه انجام می شود زیرا ناخوداگاه است، اما با افرادی برخورد داشته ام و یا کمکشان کرده ام که تحت حملات عامدانه قرار گرفته اند. هنگامی که این حباب ها را مشاهده می کنم اعدادی را شناور در آنها می بینم، درست مثل آن اسکرین کامپیوتر در فیلم های ماتریکس.

افرادی که این کار را عامدانه انجام می دهند مأمورین ماتریکس هستند، درست مثل مأمور اسمیت های فیلم ماتریکس. این مأمورین کاملا آگاهند که با افراد چکار می کنند، زیرا تنها هدفشان همین است. آنها انرژی (آگاهی) را درست مانند خون آشام از انسانها می مکند. آنها حباب های انرژی مصنوعی می سازند و حول افرادی که می خواهند کنترل کنند قرار می دهند. این انرژی مصنوعی، ارتباط قربانی ها را از جهان طبیعی قطع می کند، که تأثیرات منفی وسیعی بر این افراد دارد. واقعیت برای آنها بسیار دشوار می شود چراکه از جهان طبیعی قطع شده و درون یک حباب ماتریکس قرار گرفته اند. این حبابها باعث می شوند برنامه های هوش مصنوعی که افراد با خود حمل می کنند تشدید و تقویت شوند، و همچنین باعث بروز انواع موقعیتهای ناگوار می شوند، و به جای آنکه هماهنگی و فراوانی به بار آورند، عدم هماهنگی و عدم فراوانی تولید می کنند. این انرژی مصنوعی همچنین با اشیای الکتریکی تداخل ایجاد می کند و بنظر می رسد طبیعتی الکتریکی داشته باشد. بنابراین فکر می کنم بتوان به نوعی آن را اندازه گیری کرد.

قربانیان این فناوری تا حد زیادی در زندانند اما کاملا از این موضوع ناآگاهند. انرژی مصنوعی که آنها را محاصره کرده، آنان را در مسیری نگه می دارد که مملو از آشفتگی احساسی است، که باعث می شود آگاهی در بدن فیزیکی بسیار پایین بماند، و برای این افراد بسیار دشوار است که درک کنند چه اتفاقی افتاده است. آنها آنقدر توسط این برنامه های هوش مصنوعی درگیر می شوند که قادر نیستند تصویر بزرگتر را ببینند.

دوگانگی به این دلیل در این واقعیت وجود دارد که ماتریکس نمی تواند بدون وجود آگاهی بقا داشته باشد، اما در عین حال، آگاهی بزرگترین خطری است که ماتریکس را تهدید می کند.

با این وجود راهی یافته ام که افراد را از چنگ کنترل کنندگان و مأمورینی که انرژی شان را بر دیگران می تابانند، آزاد کنم. و راه ساده ای است.

با اتصال با گایا، حفره ای در حباب ماتریکس الکتریکی ایجاد می کنم تا گایا بتواند وارد آن شود؛ انرژی گایا، باعث از کار افتادن انرژی این ماتریکس می شود. سپس الماس هایی درون و اطراف قربانی ماتریکس قرار می دهم، که آگاهی شان را بازیابی می کند، که به درستی به آنها تعلق دارد. صلح و هماهنگی باز می گردد، و آنها از سلطه ماتریکس خارج می شوند.

همچنین آگاهی آنها را درون ماتریکس می یابم، آگاهی که فرد از آنجا امتداد پیدا می کند، و آن را به خارج از آن ماتریکس منتقل می کنم تا از مکان امنی تابش داشته باشد.

برای به دست آوردن واقعیت حقیقی خود، بایستی فقط آگاهی بتابانیم، چراکه فقط آن موقع است که واقعیت حقیقی را می بینیم و تغییرات بسیار بزرگی رخ می دهند. زمان آن رسیده که واقعیت خودمان را بازپس بگیریم!

ترجمه : وبسایت اتحاد نور