فرم منفی، یک شکلی از کارما یا میازما ( انرژی مرده ) است که به شکل یک تراشه از کالبد سایه ما بیرون کشیده می شود و در حقیقت به تناسخ های همزمان ارتباط دارد، به این معنی که از طریق تروما یا حوادث گذشته، می توانند به زمان حاضر نفوذ کنند. فرمهای منفی در واقع یک سری از کالبدهای نور مصنوعی/مرده هستند که در تصویر هولوگرافیک ما برای بازتولید و سرقت مواد ژنتیکی توسط نیروهای کنترل کننده مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این کالبدهای دستکاری شده از خطوط زمانی سقوط کرده ما هستند و بیشتر آسیب های کالبد اختری به دلیل جداشدگی ابعاد 2D/4D بوجود آمده اند.

کالبدهای سایه:

وقتی ما در بعدسوم تناسخ می کنیم، مجبوریم تا در معرض میزان عظیمی از میازما قرار بگیریم که به کالبدهای ذهنی جمعی انسان ها متصل است. به این انرژی های مرده، «فرم های منفی» یا «کالبد سایه» یا «خورشید فانتوم» گفته می شود. این کالبدهای فانتوم، انسانها را به  دستورکار خط زمانی (۹۱۱) آلفا امگا یا دستور کار اتحادیه بیگانگان منفی متصل می کنند.

یکپارچه سازی قطبی فرم منفی:

مسئله داشتن دو واقعیت بالقوه همزمان در دنیای مادی در سرعت‌های ارتعاشی متفاوت، باعث ایجاد یک پدیده عجیب می شود که از میدان آئوریک شخصی به بیرون بازتاب می شود و فرم منفی نام دارد. بسیاری از ما در حال تجربه این جنبه های تاریک « فرم های منفی » خود هستیم، و بنابراین قادر هستیم قطبیت های ( همزمان ) را در میدان های فضا-زمان دیگر، یکپارچه کنیم. در برخی موارد نیاز داریم تا کاملا ساختار فرم منفی را نابود کرده و آن را به شکل مواد خام به سمت ادغام با هسته منبع ارسال کنیم.

مهم است که این اطلاعات را قضاوت نکنیم و نترسیم، و در عوض کاملا و به شکل شفاف این مفاهیم را درک کنیم و دلیل وجودشان را بدانیم. فرم های منفی به هولوگرام/بدن نوری ما متصل می شوند و «اطلاعات شبکه نور کاذب» را نگه می دارند، و معمولا واقعیت های مصنوعی را با توجه به دستکاری های کالبد اختری مثل میازما ایجاد می کنند ( حوادث خطوط زمانی محتمل برای افراد ناآگاه). چون خطوط زمانی موازی یک دسترسی به این واقعیت ایجاد کرده است، همین مسئله باعث فعال شدن این پدیده عجیب فرم های منفی و به سطح آمدن آن در بعضی از انسانها می شود. فرم های منفی برای مدت زمان طولانی بوده اند، پس از آن نترسید. این فرم ها در حقیقت قسمت غیر ارگانیک آگاهی انسان هستند.

نور مرده:

فرم منفی در واقع شامل یک سری از کالبدهای نوری مرده/ مصنوعی می شود که توسط نیروهای کنترل کننده در تصویر هولوگرافیک ما مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوانند مواد ژنتیکی ما را بازتولید کرده و بدزدند. برخی از این کالبدهای دستکاری شده مربوط به تاریخ سقوط ما و عمده آسیبهای کالبد اختریست که در ادامه ایجاد شده اند. مهم است که از این مسائل نترسیم و آنها را قضاوت نکنیم و در عوض با شفافیت به عمق مطالب پی ببریم و دلیل وجود آنها را بدانیم. فرمهای منفی شبیه به یک سری کالبدهای مشابه هستند که می توانند به بدن نوری/هولوگرام ما وصل شوند و “اطلاعات شبکه نور سفید کاذب” را نگه دارند و معمولا  واقعیتهای مصنوعی را به بیرون منعکس می کنند، که مرتبط با دستکاری ها و آسیبهای  کالبد اختریست ( میازما ). به دلیل اینکه خطوط زمانی موازی سقوط کرده یک دسترسی به این واقعیت ایجاد کرده اند، این مسئله باعث فعال سازی این پدیده عجیب فرم منفی می شود. همه جنبه های تاریک یا  قطعات معکوس شده مناد باید جمع آوری شوند و سپس به هسته منبع یا قلب مادر کیهانی و به کمان مادر باز گردند تا ترمیم شوند. معماری این فرم های منفی ( در تناسخ انسان در بعد سوم ) که ما را به شبکه های کنترل کننده متصل می کنند ( حصارهای فرکانسی و واقعیتهای موازی آنها )، در حال تجزیه و نابودیست. فرکانس کمان مادر و شبکه دروازه کمان مادر در حقیقت یک تکنولوژی جدید آگاهیست که اجازه درمان سریع و آنی این فرم های منفی را می دهد.

دیمن ها و موجودات سقوط کرده قسمتی از آگاهی جمعی انسان ها و غیر انسان ها بر روی زمین هستند و به شکل فعل و انفعالات انرژیک در بین انسان ها حضور دارند و طراحی شده اند تا قطبیت های لازم برای تجلی در قلمروهای مادی را ایجاد کنند. در این تراکم زمین، برای پروسه تکاملی ”  ترکیب این قطبیت های اصلی ” از طریق سه دسته از انرژی ها، وجود این نقاط موازنه و تعادل متقابل لازم است. اگرچه، خیلی از این نیرو ها توسط تجاوزات دستورکار بیگانگان منفی مورد حمله و آسیب قرار گرفته اند و نتیجتا جدایی و آسیب زیادی وارد شد است.