فرماندهی آشتار

فرماندهی آشتار بخش هوابرد «برادران/خواهران نور» است، که تحت مدیریت اجرایی فرمانده آشتار و هدایت معنوی لرد ساناندا است، فرمانده کل ما که بر روی زمین به نام مسیح شناخته شده است.

ما با میلیون ها سفینه ستاره ای (استارشیپ) و پرسنل از تمدن های متعدد اینجا هستیم تا به زمین و انسانها در این چرخه پاکسازی سیاره ای و تغییرات مربوط به قطب ها کمک کنیم.

ما در فرایند گذار انسان از بدن های متراکم فیزیکی به بدن های فیزیکی-اتریک نوری، نقش ماما و قابله را ایفا می کنیم. بدن های جدید قابلیت صعود به بعد پنجم همراه با زمین را دارند.

«ما برادران نور، و ما که در شوراهای فدراسیون کیهانی و ناوگان های میان کهکشانی خدمت می کنیم، آمده ایم تا به شما درباره یک تغییر و گذار بسیار تاریخی و متحیرکننده اطلاع دهیم…»

فرماندهی آشتار یک گروه متشکل از فرازمینیان اتریک، فرشتگان و موجودات نوری و میلیون ها «سفینه ستاره ای» (استارشیپ) است که به عنوان هماهنگ کنندگان فعالیت های ناوگان فضایی در نیم کره غربی همکاری دارند. تحت هدایت معنوی ساناندا (درخشان ترین)، استاد صعود کرده ای که در قالب مسیح روی زمین تناسخ کرد، و آشتار، فرمانده ناوگان کهکشانی و نماینده شورای جهانی کنفدراسیون سیارات، در حال حاضر در فرایند صعود زمین درگیر هستند.

۱۴۴ هزار کارگزار نور وجود دارند که به نام «عقاب ها» شناخته می شوند که به فرماندهی اتصال دارند. این تعداد، کمترین تعداد لازم برای فرایند صعود است. این عقاب ها یک گروه از ارواح هستند که حس تعلق به هیچ سیاره ای ندارند، و می دانند که با همه چیز یکی هستند، و این که آنها کرایست هستند.

یک اصل فراگیر کرایست شناسی در ادبیات عصر جدید تمایز میان مسیح (فرد تناسخ فیزیکی یافته)، و آگاهی کرایست (با تعاریف متنوع اما همیشه الهی و اغلب کیهانی، یک موجودیت غیرشخصی). آنان مثل ماماهای کیهانی در فرایند صعود نقش ایفا می کنند؛ تولد انسان از بدن متراکم فیزیکی به بدن نوین فیزیکی-اتریک نوری که قابلیت صعود به بعد پنجم همراه با زمین را داشته باشد.

کار نوری یا لایت ورک به این معنی است که پیام عشق و نور مسیح را به زندگی های روزانه خود وارد کنیم، و در نهایت با خویشتن برتر خویش ارتباط برقرار سازیم.

منبع: http://ashtar.galactic.to