رضایت آگاهانه یک اصطلاح حقوقی و اصل اخلاقی است که برای توصیف کد اخلاق بیولوژیک پس از جنگ دوم بین الملل استفاده می شود. این اصل اخلاقی جانشین شیوه های قبلی شد که بر اساس اعتماد ضمنی به تصمیمات پزشک بودند، و بر خلاف آن شیوه ها، اکنون بیماران مسئول محافظت خودشان بودند. رضایت آگاهانه فرایندی است که طی آن پیش از آنکه فرد در وضعیتی قرار بگیرد که سلامت فیزیکی و یا سلامت کلی اش تحت تاثیر قرار بگیرد، که معمولا مربوط به تحقیقات پزشکی و آزمایشات بالینی است، بایستی از وی اجازه گرفته شود، و همه ریسک ها و خطرات احتمالی آن درمان، یا داروی معین را بداند، و سپس رضایت آگاهانه خودش را اعلام کند. هنگامی می توان گفت رضایت آگاهانه روی داده که فرد در مورد واقعیات، پیامدها و عواقب احتمالی یک عمل که آنها را تحت تأثیر قرار می دهد آموزش لازم را دریافت کرده باشد و آنها را بفهمد.

 

رضایت آگاهانه مستقیما مربوط است به حفظ حقوق یک انسان در مالکیت وجود خودش، استقلال فردی اش، و جلوگیری از تجاوز و تعدی.

 

با این حال، ممکن است یک شخص زبانا و از روی ترس، فشار اجتماعی ذهنی، یا مشکل در ابراز احساسات واقعی اش، با عملی موافقت کند. ممکن است فردی ادعا کند که پیامدهای یک عمل را فهمیده است، اما در واقع موفق نشده باشد که تمام عواقب آن عمل را درک کند. رضایت آگاهانه آنطور که قانونا تعریف شده و اعتبار دارد، سه جزء دارد که به شرح زیر است:

 

۱. افشای اطلاعات به نحوی صادقانه و کامل تا امکان تصمیم گیری مستقل فراهم شود.

 

۲. ظرفیت ذهنی درک کردن اطلاعات و شکل دادن به قضاوت و تصمیم منطقی.

 

۳. تصمیم گیری داوطلبانه بدون وجود فشار، تحمیل، کنترل ذهن و یا فریبکاری.گ

به این ترتیب، مهم است که این سه اصل مرکزی رضایت آگاهانه  درک شوند، چرا که مربوطند به نقطه عطفی که بایستی به آن برسیم تا آگاهی جمعی انسان بیدار شود و به آستانه پذیرش واقعیت فرکانسی بالاتر گام بنهد.

 

همانطور که افراد بیشتری حقوق شخصی طبق قانون یونیورسال را می فهمند، قادر می شوند قدرت شخصی شان را به دست گیرند، منعطف تر شوند تا بتوانند حول حقیقت های بزرگ ناخوشایند پشت رویدادهای جهانی به شفافیت و وضوح دست پیدا کنند. با کنار زدن ترس و انکار، و درک ماهیت حقیقی واقعیت، افراد بر می خیزند تا از تقاضا و درخواست جمعی انسان ها برای افشاگری، و روشن شدن حقیقت، هر چقدر هم برخی حقایق زشت باشند، پشتیبانی کنند. هنگامی که افراد پا را فراتر از ترس و انکار می گذارند، و برای دفاع از برخورد اخلاقی با انسانها و زمین بر می خیزند، آنگاه مسئولیت پذیر می شوند، و بر اساس قوانین یونیورسال، درخواست می کنند که «حقیقت» دانسته شود. و این مستقیما به معنی بررسی مستندات و درخواست احترام به حق رضایت آگاهانه در تمام مواردی است که ذهن، بدن و روح ما و نیز جهان ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

مفهوم رضایت آگاهانه هنگامی وارد حوزه تحقیقات پزشکی شد که پژوهش های علمی آلمان نازی افشا شد، و این پرونده ها حاوی برخی از بدترین تعدی ها به حقوق بشر و جرایم سنگین علیه انسانیت بوند. این یک تمایز پراهمیت است، دانستن ارتباط ایجاد فرهنگ رضایت آگاهانه در جامعه با اعمالی که در پشت دستورکار خورشید سیاه نازی قرار داشت.

این همان خط زمانی است که تسلیحات خاموش برای جنگ های خاموش در همکاری با برخی انشعابات فراسیاره ای و موجودات پارازیت (انگلی) فرابعدی، اعلام شدند. همان جناح ها، امروز هم مشغول نابود کردن رضایت آگاهانه به هر روش ممکن هستند و توجه توده های جمعیت انسان را منحرف می کنند تا متوجه معنای عمیق تر آن نشوند، که همان حفاظت از استقلال و اقتدار شخصی است.

 

کد نورمبرگ در سال ۱۹۴۹ ایجاد شد، با هدف توسعه استاندارد هایی برای محاکمه و قضاوت دانشمندان و پزشکان نازی در طول دادگاه ها و محاکمه های نورمبرگ. کد نورمبرگ می گوید که همه افرادی که در چنین آزمایشاتی شرکت می کنند بایستی رضایت آگاهانه داشته باشند و بدون تحمیل، فریب و سرکوب موافقت خود را اعلام کنند. رضایت آگاهانه یک مؤلفه بسیار بااهمیت برای بنا کردن جامعه ای انسانی بر اساس اصول اخلاقی ضروری است، و در همه حوزه های اجتماعی اثرگذار بر حقوق انسانها، اخلاقیات جنسی، اخلاقیات کاری و حرفه ای، اخلاق زیست-فنی، و اخلاقیات سیاسی معنا پیدا می کند. در حقیقت اصل اخلاقی و فلسفی اولیه ای است برای جلوگیری از فساد مولد رفتارهای تجاوزگرانه، دروغ، فریب، ارعاب، و ارائه ناقص واقعیات که حق رضایت آگاهانه را سلب می کنند.

 

لیزا رنی

 

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3633-informed-consent