شبکه افقی و عملکرد سیاره ای Rod توسط نیروهای تاریک دستورکار بیگانگان منفی و گروه اوریون/آلفا دراکو از طریق معماری جریان های معکوس شبکه عقاب طلایی کنترل می شود، که مرکز کنترل آن در مرز ایران و عراق و گیزای مصر قرار دارد.

دروازه دهم در مرز ایران و عراق همچنین مرکز کنترل ماتریکس کاذب مایکل است، که سلطه مردسالارانه و آگاهی معکوس الکترون آن برای گسترش تکنولوژی کنترل زیست-عصبی و کنترل ذهن منفی بیگانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

رفتارهای فریبکارانه آرکانی مانند الگوسازی دشمنی، گسترش جنگ، تسلط بر قلمروها، تبعیض ژنتیکی و طبقاتی، کشتار و شهوت خون از طریق شاه کاذب استبداد، صرفا چند مورد از کهن الگوهای کنترل ذهن هستند که در ذهن آگاه بعدسومی مذکر قرار داده شده اند تا جنگ را برای ادامه بردگی انسانها در کل سیاره ادامه دهند. وقتی ذهن غارتگر بیگانه و دستورکارش برای کنترل ذهن انسانها بکار گرفته می شود، تبدیل به سیستم های اعتقادی می شود، سپس تبدیل به سیستم ارزشی می شود، و یا از طریق شستشوی مغزی ادیان خشن القا می شود، و افرادی که این کهن الگوها را متجلی می کنند، تبدیل به اشاعه دهندگان این دستورکار کنترل کننده بیگانه می شوند.

 

گروه های بیگانگان منفی از این ناحیه به سیاره ما تجاوز کردند تا نظامی‌گری و جنگ و سلطه را بر بیشتر دروازه های ستاره ای در خاورمیانه ایجاد کنند، تا کنترل خود را بر کل سیاره حفظ کنند. این مسئله در حقیقت به هدف نفوذ بر ساختار هولوگرافیک و معماری لوگوس سیاره انجام شد، به عنوان موثرترین روش برای ایجاد تخریب در نژاد انسان از طریق تولید دائمی جنگهای نسل کشی و هولوکاست توسط ادیان خدای پدر کاذب، که در حقیقت یک روش «خود مجبوری» برای کنترل سیاره تلقی می شود. القای کنترل ذهن توسط دروازه ایران به خصوص مردها را مورد هدف قرار می دهد تا تحت تاثیر سازماندهی دستورکارهای نظامی گری سیاره قرار بگیرند، از طریق انتقال و گسترش دائمی دستورکار «تفرقه بینداز و حکومت کن» توسط جنگ و نسل کشی، که توسط Dragon Moth یا دراکو امیکرون، یکی از گروههای اوریون تحت رصد و نظارت قرار دارد. انتقال امواج کنترل ذهن باعث می شود انسانها در خاورمیانه تبدیل به بردگانی شوند که اهداف بیگانگان را دنبال کرده و استراتژی جنگی را در زمین گسترش دهند‌. به این طریق دیگر نیازی به حضور فیزیکی بیگانگان منفی نخواهد بود و خود انسانها، خودشان را به بردگی خواهند گرفت.

 

چرخه های مکرر جنگ و کشکمش بین ایران و عراق، و همچنین اشکال فکری آلوده که از طریق خاورمیانه گسترش پیدا می کند، نمونه های واضحی از کنترل ذهن دستورکار بیگانگان منفیست که باعث تجلی رنج، شکنجه و کشتار در بین انسانها می شود.

 

Black Sun DNA:

 

گروه دراکو/اوریون از طریق دی ان ای ژنتیک اجدادی خود به نام Black Sun DNA شناخته میشوند. آنها از طریق هزاران سال ایجاد جنگ و خشونت در خطوط زمانی کیهانی، DNA خودشان را به یک دی ان ای ۱۰ شاخه ای ( 10d معکوس) تبدیل و یک جریان انرژی حیاتی معکوس را از طریق دروازه ایران ایجاد کردند و از این طریق جریان 10d معکوس را در محلی در مرز ایران و عراق، روی سیاره ایجاد کردند. آنها قادرند که در بدنهایشان در بعد سوم حضور داشته باشند در حالیکه هنوز میتوانند به میدان آگاهی بعد دهمی دسترسی داشته باشند.

 

آنها از شبکه خانواده شیطانی satanic هستند که با خانواده Luciferin Belial همکاری می کنند تا سیاره را کاملا کنترل کنند و جنگ را گسترش بدهند. آنها نمیتوانند از نظر سلولی به راحتی از استارگیتها عبور کنند. آنها از طریق خون آشامی و دزدی انرژی از موجودات دیگر به سطوح محدودی از جاودانگی دست پیدا کرده اند.

 

ما در بخش فانتوم جهان خود هستیم، یعنی جاییکه سطوحی از خانواده های RA به دام انداخته شده اند و سرنوشتشان با سرافیم و اشعه طلایی و مسائل زمین و سایر سیارات گره خورده است ( برای مثال نفوذ و دستکاری در شبکه عقاب طلایی در ایران و عراق ).

شاخه های سرافیم مشکلات شدیدی با رپتویدها، مسائل بلیال، ملچیزدک و سایر هیبریدهای آویان دارند که مشکلاتی را در تکامل از طریق هیبریدسازی بیگانه و دزدی ژنتیکی ایجاد کرده اند.

 

در طول دوره مصر، آسیبهای بسیاری توسط موجودات RA در سطوح پایین که بیشتر سقوط کرده بودند، ایجاد شد، برخی از این شاخه های به شدت منفی به نام موجودات Horus- RA شناخته می شوند، آنها سعی می کنند کنترل خورشید و منظومه شمسی را بدست بگیرند.

خیلی از آنها انسان ها را می دزدند و آنها را استثمار می کنند.

به نظر می رسد آنها ارتباطاتی با جناح های آنوناکی خزنده در خاورمیانه داشته باشند.

 

لیزا رنی