در ساختار جهان های هارمونیک (مثل جهان ما) در هر اکتاو (octave) دو خط زمانی وجود دارد. پس بنابراین در جهان هارمونیک زمین بعد سومی، در ابعاد یک و دو و سه، شش خط زمانی (timeline) وجود دارد. هنگامی که ما به لحاظ انرژی تکامل می یابیم و در اکتاو انرژی صعود می کنیم و به فرکانس های بالاتر دست پیدا می کنیم، در معرض اکتاوها و در نتیجه خطوط زمانی بالقوه بیشتری قرار می گیریم.

درون این خطوط زمان آینده، ایستگاههای هویت به نام روح یا روح فراگیر (oversoul) ویا خویشتن متعالی (higher self) وجود دارد که در واقع کالبدهای روحی و خودهای فراموش شده ما آنجا قرار دارند. این ها همان کالبدهای انرژی روحانی هستند که حاوی ماتریکس های هوش و ذهن ما هستند، که درین چرخه صعود (ascension cycle) و با فروشکستن خطوط زمانی قبلی بایستی بازیابی کنیم.

این فرایند بازیابی هویت روحانی انسانی است که در این عصر بسیار مهم در حال انجام است. به همین دلیل است که کسانی که در مسیر بیداری هستند، شفای انرژتیک را از طریق برخورد با حافظه های سلولی خطوط زمانی متفاوت تجربه می کنند. شخص ممکن است از روبرو شدن با یک سری احساسات یا مضمون عاطفی تکراری تعجب کند یا پریشان شود. ما برای بازیابی هویت روحانی بایستی از یک سری خطوط زمانی در هر اکتاو عبور کنیم و هر بار واقعیت های پوسیده و کهنه را مانند لباس های کهنه از تن در اوریم. درست مثل یک دونده دوی با مانع بایستی بدویم و از موانع عبور کنیم و در حین عبور از موانع عاطفی و ذهنی کالبدهای انرژتیک را بازیابی می کنیم.ما بایستی برای رسیدن به دروازه ی خدایان ، از همه میادین زمان مصنوعی منفی عبور کنیم که توسط اتحادیه بیگانگان منفی برای جلوگیری از تکامل بشر ساخته شده اند.

اگر دوست داشته باشید می توانید اتحادیه بیگانگان منفی را شیاطین یا اهریمنان بخوانید. اما آنان گروههای مختلفی از نژادهای ضد انسان با قطبیت منفی هستند که هزاران سال است روی زمین حضور دارند و با نور و تکامل انسان مبارزه می کنند.

 

خطوط زمانی کاذب:

بیگانگان منفی از طریق پشتیبانی از کابال برای هزاران سال است که به دنیای انسان ها در روی زمین نفوذ کرده اند؛ آنها از زمان فاجعه آتلانتیس اقدام به کنترل انسان ها به هدف جمع آوری انرژی احساسات منفی انسان ها کردند، و همچنین تخلیه و دزدی انرژی آگاهی و منابع سیاره. موجودات درون بعدی و فرابعدی ای وجود دارند که به نام فرشتگان سقوط کرده در تاریخ باستان شناخته می شوند،

این موجودات از خیلی از روش های نفوذ تکنولوژیک هوش مصنوعی برای کنترل ذهن و نفوذ منفی به خط زمانی آینده نژاد انسان استفاده می کنند که توسط ایجاد خطوط زمانی کاذب به شکل مصنوعی انجام می شود. این خطوط زمانی کاذب در واقع به معنی بازیافت ارواح هستند، یا به عبارت دیگر 《تله ارواح》. یکی از این سیستم های نفوذ، ایجاد و گسترش نرم افزار آرماگدون در مغز سیاره به هدف ساختن سیستم های اعتقادی بیگانگان منفی پدر کاذب بر مبنای خدمت به Yahweh و گروه های خزندگان آنوناکی jehovian است.

 

لیزا رنی