با شدت گرفتن انرژی های مرکز کهکشان، مهم است که مردم از وجود الهه ی کهکشانی آگاه باشند.

در گذشته، مردم از انرژی های مردانه از مرکز کهکشان آگاه بودند، که به عنوان ابر-موج های کهکشانی تجلی پیدا می کند، و قادر به تغییر قطب های سیاره ای، ایجاد تغییرات  شدید آب و هوایی و باعث انقراض گونه ها می شود. اکنون زمان این است که از الهه ی کهکشانی نیز آگاه شویم، بعد زنانه ی ابر-موج کهکشانی، که خود را به شکل عشق متجلی خواهد کرد، و تا به حال بر روی این سیاره شناخته نشده است.

این انرژی پیشرفت ما را در زمان رخداد آسان خواهد کرد و به طور موثری عمده ی انرژی منفی نقطه اوج گذار را کنسل می کند.

 

هرچه افراد بیشتری از این انرژی آگاه باشند و قادر باشند آن را از طریق میدان های انرژی و بدن هایشان چنل بکنند، بیشتر قادر خواهیم بود که مسیر جمعی جهانی را هموار سازیم. در لینک زیر نمونه ای از چگونگی این تجلی را میبینید:  https://www.youtube.com/watch?v=8oqPR5-GLuA#t=238

 

بسیار خوب است که اگر به هر تعداد ممکن گروه های خواهران رز در سراسر جهان به منظور چنل کردن این انرژی کهکشانی، تشکیل شوند. اگر مایلید گروهی در منطقه خود تشکیل دهید، به اینجا مراجعه کنید:

http://prepareforchange.net/sisterhood-of-the-rose/sisterhood-of-the-rose-member-assistance-form/

 

یا: [email protected]

 

گروههای زیر مستقیما به خواهران رز مرتبط نیستند اما با ذات الهه همسویی دارند و نمونه خوبی برای نشان دادن عملکرد گروههای خواهران رز هستند:

http://awakeningwomen.com/womens-temple

 

http://awakeningwomen.com/womens-temple/list-of-groups-2

 

کابال به خوبی از قدرت انرژی الهه در تجلی بخشیدن به رخداد آگاه است، و گرچه دیگر در قرون وسطی به سر نمی بریم، کابال هنوز هم مشغول سرکوب این انرژی است:

Why did Instagram just ban the tag #goddess?

 

متن بالا بخشی از گزارش ۱۴ آگوست ۲۰۱۵ کبرا است. لینک گزارش:

http://2012portal.blogspot.com/2015/08/galactic-goddess.html