آنها موجودات فرازمینی مهربان و خیرخواهی هستند که بر طبق پروتکل های مقر محافظان و قانون وحدت، انسانها را در طول چرخه صعود یاری می کنند، آنها نزدیک ترین نمونه های آینده خانواده انسانها هستند که تحت یک فرآیند صعود بعدپنجمی قرار گرفته اند، که شبیه به فرآیند فعلی صعود سیاره زمین است.
آرکتوروس، درخشان ترین ستاره در صورت فلکی بوتس است. در سیستم آرکتوروس، هم موجودات خیرخواه و هم موجودات بدخواه وجود دارند، و آنها اساسا محافظان دروازه های خطوط زمانی بعد هفتم هستند.

کرم چاله فانتوم بعدهفتمی مشکلاتی را برای آرکتوروسی ها ایجاد کرده بود، به دلیل اینکه توسط دستورکار بیگانگان منفی مورد استفاده قرار گرفته بود، و مستقیما به سیستم آنها متصل شده بود. کشمکش موجود در این کرم چاله فانتوم، اساسا با نژادهای دراکو صورت می گیرد، و از این رو آرکتوروسی ها در خنثی کردن خیلی از دستورکارهای زتا دراکو و جلوگیری از آسیب به زمین کمک کرده اند. آنها در حفاظت و ترمیم اشعه بنفش و مگنتواسفیر به ما کمک کرده اند، و همچنین بازیابی شبکه انرژی های زمین که مستقیما توسط مسائل کرم چاله فانتوم و ایمپلنت تصلیب 7D تحت تاثیر قرار داشت. بنابراین، آرکتوروسی ها را می توان به عنوان محافظان دروازه سطح 7D شناخت، یا محافظان لایه بعد هفتم.

در سال ۲۰۰۲ گروهی از فرازمینی های مربوط به آگاهی کریستوس، بنام آرکتوروسی ها، من را به سفینه نوریشان بردند و به من یک تصویر هولوگرافیک رنگی زیبا از بدنم نشان دادند که از طریق لایه های مولتی دایمنشنال بازطراحی شده بود. می دانستم که مسئله ای مربوط به فعال سازی دی ان ای است، اما هنوز من درک درستی از چیزی که برای آگاهیم اتفاق افتاد ندارم. تجربه بسیار شیرینی بود و بیاد می آورم که همه ما بسیار می خندیدیم. بعدها فهمیدم که آنها تراکم آینده من را بر مبنای تکنولوژی اسکن کالبد QXCI به من نشان داده اند، و متوجه این مسئله نشده بودم. درست بعد از این اتفاق، تکنولوژی QXCI توسط منابع مختلف به من معرفی شد و من متوجه شدم که این مسئله می تواند قسمتی از نقش من در مسیر تکامل روحی باشد.

بسیاری از ما در قالب بذرهای ستاره ای برای شفای سیریوسی ها و آرکتوروسی ها و برای ترمیم کل دی ان ای کیهانی به زمین آمده ایم، به دلیل اینکه تک تک آنها اکنون روی سیاره زمین هستند. تمام قطعات از آرکتوروس، از اوریون، مانند مانتیس ها، و همه این موجودات فرابعدی، قطعه ای از آنها، از اطلاعات ژنتیکی آنها و جنبه ای از آگاهیشان، اینجاست. که به این معناست که کل آگاهی آنها اینجاست.

ترجمه وبسایت اتحاد نور

لیزا رنی
منبع:

https://ascensionglossary.com/index.php/Arcturians